Pro členy LKP - Stanovy Lezeckého kroužku Prachov, z. s.

OBSAH:

 1. Základní ustanovení
 2. Poslání a úkoly
 3. Členství
 4. Práva a povinnosti členů
 5. Disciplinární opatření
 6. Struktura LKP
 7. Právní postavení a majetek
 8. Ustanovení přechodná a závěrečná

I. Základní ustanovení

 1. Lezecký kroužek Prachov, z.s. (dále jen LKP) je občanským sdružením s právní subjektivitou, sdružující ve svých řadách členy, kteří se dohodli vystupovat pod společným názvem a společnou symbolikou a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.
 2. Sídlem LKP je město Jičín, na adrese: Lezecký kroužek Prachov, z.s., Revoluční ulice 863, 506 01 Jičín.

II. Poslání a úkoly

 1. LKP sdružuje zájemce o horolezeckou činnost a bezprostředně související sportovní aktivity. Posláním LKP je rozvíjet zájmy a chránit práva svých členů tak, aby se mohli svobodně věnovat svým aktivitám.
 2. Posláním LKP je všestranně rozvíjet fyzické, duševní a morální vlastnosti svých členů, vykonávat jejich vůli a chránit jejich práva.
 3. LKP se může stát členem jiného občanského sdružení nebo právnické osoby na základě dobrovolnosti a vzájemného respektování svých zájmů, cílů a potřeb.
 4. LKP provozuje hospodářskou, případně další činnost k získání finančních prostředků na činnost a údržbu majetku.
 5. LKP buduje, provozuje a udržuje svá i pronajatá tělovýchovná a jiná zařízení.
 6. LKP organizuje a pořádá sportovní soutěže, kulturní a společenské akce.
 7. LKP vyhledává vzájemnou prospěšnou spolupráci se státní správou a dále s vhodnými právnickými, fyzickými osobami i jednotlivci z České republiky a zahraničí.
 8. LKP dbá na dodržování vnitřní kázně svých členů a postihuje provinění jednotlivců.
 9. LKP je sdružením nepolitickým, které se zdržuje jakýchkoliv ambicí a praktik politického boje.
 10. LKP se přičiňuje o zachování přírodního bohatství v oblastech, ve kterých se činnosti jeho členů uskutečňují.

III.Členství

 1. Členství v LKP je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na:
  1. Řádné členství A mládeže od 6 do 18 let věku včetně
  2. Řádné členství B od 19 let věku
  3. Čestné členství
  4. Členství evidované
 2. Řádným členem LKP se může stát fyzická osoba, která má zájem účastnit se činnosti LKP a svým zájmem o členství v LKP projeví vůli dodržovat jeho stanovy a vnitřní předpisy.
 3. Řádné členství vzniká podáním přihlášky Výboru LKP a jejím následným schválením.
 4. Podmínkou Řádného členství A i B je uhrazení členských příspěvků LKP.
 5. Řádné členství A může získat mládež za stejných podmínek, jak je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.
 6. Členství evidované je získáno členem, který nezaplatil členské příspěvky pro aktuální kalendářní rok.
 7. Členem LKP se může stát osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která bude působit v jeho prospěch a dodržovat Stanovy LKP.
 8. Čestné členství je schvalováno a udělováno Výborem LKP na návrh kteréhokoliv člena LKP. K udělení čestného členství LKP je nutný předchozí souhlas navržené osoby.
 9. Členská databáze je vedena v elektronické podobě. Evidenci, tj. zápisy a výmazy je oprávněn provádět pověřený člen LKP. Ostatním členům a jiným osobám lze seznam členů nebo jeho část zpřístupnit pouze na základě zákona, popř. se souhlasem Výboru LKP, je-li to nezbytné v zájmu členů. Podrobné nakládání s členskou databází upravuje vnitřní předpis LKP.
 10. Členství člena LKP zaniká:
 1. Vystoupením, které musí být písemně oznámeno Výboru LKP. Vystupující člen je povinen vypořádat všechny svoje závazky vůči LKP, a to nejpozději do jednoho měsíce po ukončení svého členství.
 2. Vyloučením pro neplnění základních členských povinností a nedodržováním stanov LKP.
 3. Úmrtím.

​​​​​​​IV.Práva a povinnosti členů

 1. Účastnit se činností organizovaných LKP.
 2. Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku. Vznášet dotazy a připomínky vůči členům Výboru LKP a vyžadovat od nich vysvětlení a odpovědi k činnosti LKP.
 3. Volit a být volen od 19 let věku včetně.
 4. Podílet se na hmotných výhodách plynoucích ze členství podle míry své účasti na činnosti LKP.
 5. Dodržovat stanovy LKP, vnitřní směrnice, usnesení Výboru LKP, pravidla sportovní činnosti a ostatní platné právní normy.
 6. Řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce.
 7. Chránit majetek LKP, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebení a rozšiřování.
 8. Všemožně usilovat o dobré jméno LKP.
 9. Platit členské příspěvky schválené Valnou hromadou LKP ve stanovené výši a ve stanovené době. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k LKP. Představují nedílnou součást finančních příjmů.
 10. Člen LKP s Evidovaným členstvím nemá vůči LKP žádné povinnosti a nemůže uplatňovat žádná práva přiznaná Řádnému členu LKP. Je pouze evidován a informován o činnosti LKP. Neplatí členské příspěvky.
 11. Člen s Čestným členstvím nemá vůči LKP žádné povinnosti a nemůže uplatňovat žádná práva přiznaná Řádnému členu LKP. Je pouze evidován a informován o činnosti LKP. Neplatí členské příspěvky.

​​​​​​​V. Disciplinární opatření

 1. Za porušení stanov LKP a vnitřních směrnic, za hrubou, nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo výkonu funkce, mohou být členům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty.
 2. Každý člen má právo účasti na jednání LKP, který projednává jeho disciplinární provinění.
 3. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:
  1. Napomenutí
  2. Důtka
  3. Peněžní pokuta
  4. Zákaz výkonu funkce
  5. Vyloučení z LKP

​​​​​​​VI. Struktura LKP

 1. Orgány LKP jsou:
  1. Valná hromada LKP
  2. Výbor LKP, který je zároveň statutárním orgánem
 2. Nejvyšším orgánem LKP je jeho Valná hromada LKP, kterou tvoří všichni Řádní členové B.
 3. Valnou hromadu LKP svolává Výbor LKP a schází se nejméně jednou za rok zpravidla po účetní uzávěrce. Valná hromada LKP musí být svolána alespoň 30 dní před termínem konání s uvedením programu jednání. Svoláním Valné hromady se míní zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu na webu LKP a elektronické rozeslání pozvánky Řádným členům B.
 4. Jednání Valné hromady se řídí Stanovami LKP a jednacím a volebním řádem, který na návrh Výboru LKP schvaluje Valná hromada LKP.
 5. Valná hromada LKP je usnášeníschopná, jsou-li přítomni nebo řádně zastoupeni delegáti disponující alespoň 50% rozhodujících hlasů.
 6. Není-li Valná hromada LKP 30 minut po plánovaném začátku jednání usnášeníschopná, koná se náhradní Valná hromada LKP, která bude zahájena do 60 minut po plánovaném začátku Valné hromady. Náhradní Valná hromada LKP má stejný program jako původní Valná hromada LKP, a je usnášeníschopná v počtu přítomných i zastoupených delegátů a jejich hlasů. Takto svolaná Valná hromada LKP není oprávněna rozhodovat o změnách stanov LKP, o zrušení, fúzi a rozdělení LKP nebo o majetkové účasti LKP v jiném subjektu.
 7. Valná hromada LKP rozhoduje prostou většinou hlasů, kterými disponují přítomní nebo řádně zastoupení delegáti. Rozhodnutí Valné hromady o změně stanov, majetkové účasti v jiném subjektu a o zrušení, fúzi a rozdělení ČHS vyžaduje třípětinovou většinu hlasů přítomných nebo řádně zastoupených delegátů.
 8. Pokud o její svolání požádá Výbor LKP nebo více jak 2/5 všech členů LKP, musí být svolána do 60 dnů od takového podnětu.
 9. Do výlučné pravomoci Valné hromady LKP náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách LKP, zejména pak: Schvalovat nebo měnit stanovy LKP.
  1. Volit a odvolávat Výbor LKP nebo jeho jednotlivé členy.
  2. Projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření.
  3. Schvalovat plán činnosti a rozpočet na další účetní období.
  4. Rozhodovat o zcizení nebo zatížení nemovitých věcí v majetku LKP.
  5. Rozhodovat o maximální výši členského příspěvku Řádného člena LKP a o jeho snížení či osvobození od něj.
  6. Rozhodnutí o fúzi a rozdělení LKP.
  7. Rozhodovat o zrušení – zániku LKP, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku.
 10. Volbu Výboru LKP provádí Valná hromada LKP tajným hlasováním, pokud Valná hromada LKP nerozhodne jinak.
 11. Výboru LKP tvoří sedm členů s nejvyšším počtem hlasů z jeho volby.
 12. Výbor LKP se může v průběhu volebního období doplnit kooptací až do výše tří členů ze sedmi. Kooptován může být Řádný člen B LKP. Výbor LKP musí předložit nejbližší Valné hromadě návrh na provedení doplňující volby s platností mandátu kooptovaného člena do konce funkčního období Výboru LKP.
 13. Pokud mezi konáním Valných hromad LKP klesne počet zvolených členů Výboru LKP pod čtyři, musí zbylí členové Výboru LKP svolat mimořádnou Valnou hromadu LKP, která provede volbu nového Výboru LKP.
 14. Členové Výboru LKP, kteří ztratili důvěru svých členů, nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to zejména závažným porušením stanov, nedbalým výkonem svěřené funkce či jednáním proti zájmům LKP a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být Výborem LKP odvoláni.
 15. Volební období Výboru LKP je čtyři roky, pokud Valná hromada LKP nerozhodne jinak.
 16. Výbor LKP řídí, koordinuje a zajišťuje činnost mezi valnými hromadami. Při své práci se řídí stanovami a vnitřními směrnicemi LKP.
 17. Výbor LKP volí ze svého středu předsedu Výboru LKP a místopředsedu Výboru LKP, kteří odpovídají za organizaci práce Výboru LKP.
 18. Všechna usnesení Výboru LKP se přijímají nadpoloviční většinou jeho členů.
 19. Výbor LKP plní zejména tyto úkoly:
  1. Zajišťuje plnění schváleného plánu činnosti, rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení Valné hromady LKP.
  2. Vede členy k co nejúčelnějšímu využití svěřených finančních a materiálních prostředků.
  3. Vydává a schvaluje Vnitřní směrnice LKP v souladu se stanovami a platnými předpisy.
  4. Zajišťuje vedení evidence členské základny.
  5. Zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů LKP.
  6. Ze zasedání Výboru LKP i Valné hromady LKP je povinen předsedající zajistit do 30 dnů zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdo se zasedání zúčastnil, jak a kdy se konalo, kdo jej vedl, jaké případné další činovníky zasedání zvolilo, jaká usnesení přijal, kdy a kým byl zápis vyhotoven.

​​​​​​​VII. Právní postavení a majetek

 1. LKP je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou. LKP může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
 2. LKP zastupuje předseda Výboru LKP nebo místopředseda Výboru LKP, každý samostatně.
 3. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsaná písemná forma (smlouvy všeho druhu apod.), musí být dokument podepsán členem Výboru LKP, který má jeho pověření.
 4. Majetek LKP je tvořen:
  1. Členskými příspěvky
  2. Příjmy z vlastní hospodářské činnosti
  3. Výnosy ze sportovních, kulturních a společenských akcí
  4. Ostatními dotacemi a subvencemi od jiných subjektů
  5. Dary
  6. Ostatním movitým i nemovitým majetkem

​​​​​​​VIII. Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. LKP se považují za pokračovatele původního sdružení s názvem Lezecký kroužek Prachov, který vznikl v roce 1907 a horolezeckého oddílu TJ Jičín.
 2. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou LKP konanou 11. června 2021 a nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022. Zároveň schválením těchto stanov pozbývají platnosti stanovy schválené 26. února 2016.