Chata Doupě - Návštěvní řád

Návštěvní řád chaty Doupě, č.p. 18, Horní Lochov

Chata Doupě (dále jen chata) je provozována Lezeckým kroužkem Prachov za účelem poskytnutí zázemí pro provozování lezecké činnosti v Prachovských skalách. Určena je pouze pro členy Lezeckého kroužku Prachov, příležitostně pro přátele z jiných lezeckých oddílů. Využití chaty jinak, než výše uvedeným způsobem není povoleno.

Chata je přístupná v průběhu celého roku. Poplatek za ubytování na chatě byl stanoven 50kč/noc. Poplatku jsou zproštěni členové LKP, kteří se v daném roce zúčastnili prací na údržbě chaty.

Provozovatel chaty neručí za ztráty a poškození věcí hostů chaty. Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni, seznámit se s těmito pokyny:

• Při vstupu do chaty přebírá host chatu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci chaty.

• V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě. • Dodržovat protipožární předpisy. Je zakázáno kouřit a rozdělávat ohně na lesních pozemcích.

• Neprovádět kácení stromů. Sběr palivového dříví v okolí chaty je povolen.

• Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí. Host je povinen zajistit při ukončení pobytu na chatě odstranění odpadků.

• Host nesmí, bez souhlasu správce chaty, přemisťovat vybavení a provádět jakékoliv jiné úpravy chaty.

• V případě poškození chaty a jejího vybavení nebo v případě ztráty klíčů je správce chaty oprávněn vyžadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
PRVNÍ POMOC: 155
HASIČI: 150
POLICIE: 158

Správce chaty:
Ondřej Barkman
Holín 17, 506 01 Jičín
tel.: +420 773 743 312
e-mail: doupe@lkp.cz