STANOVY L.K.P.  11.06.2002 18:19  Zpět
STANOVY LEZECKÉHO KROUŽKU PRACHOV

OBSAH:
I. Základní ustanovení
II. Poslání a úkoly
III. Členství
IV. Práva a povinnosti členů
V. Členské příspěvky
VI. Disciplinární opatření
VII. Struktura LKP
VIII. Ustanovení o volbách a usnášení
IX. Právní postavení a majetek
X. Ustanovení přechodná a závěrečná

I. - Základní ustanovení

1. Lezecký kroužek Prachov (LKP) je občanským sdružením s právní subjektivitou sdružující ve svých řadách členy, kteří se dohodli vystupovat pod společným názvem a společnou symbolikou a dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném prosazování svých zájmů.
2. Sídlem LKP je město Jičín, kde působí pod adresou LKP, Husova 59, 506 01, Jičín. Tato adresa je místem pro přijímání všeobecné korespondence a písemností.

II. - Poslání a úkoly

1. Posláním LKP je všestranně rozvíjet fyzické, duševní a morální vlastnosti svých členů, vykonávat jejich vůli, dbát na dodržování zásad demokracie, vnitřní dobrovolné kázně všech členů a vzájemného přátelství, kterému bude vlastní uvědomělé a dobrovolné úsilí všech členů splnit společné cíle a poslání LKP.
2. LKP se může sdružovat do jiných organizací.
3. LKP provozuje hospodářskou případně další činnost k získání finančních prostředků na činnost.
4. LKP buduje, provozuje a udržuje svá i pronajatá tělovýchovná a jiná zařízení.
5. LKP organizuje a pořádá sportovní soutěže, kulturní a společenské akce.
6. LKP vyhledává vzájemnou prospěšnou spolupráci se státní správou a dále s vhodnými právnickými, fyzickými osobami i jednotlivci z České republiky a zahraničí.
7. LKP dbá na dodržování vnitřní kázně svých členů a postihuje provinění jednotlivců.
8. LKP je sdružením nepolitickým, které se zdržuje jakýchkoliv ambicí a praktik politického boje.

III. - Členství

1. Členství v LKP je založeno na dobrovolnosti a rozlišuje se na:
a) členství mládeže od 6 do 15 let věku
b) členství jednotlivců nad 15 let věku (studenti, vojáci základní služby, ženy v domácnosti, nezaměstnaní, invalidé)
c) členství jednotlivců nad 15 let věku (ostatní mimo b))
d) čestné členství
2. Členství vzniká podáním písemné přihlášky výboru LKP a jejím následným schválením.
3. Mládež do 15 let věku může získat členství za stejných podmínek jak je uvedeno v odstavci 2. tohoto článku, avšak za předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce.
4. Členem LKP se může stát osoba jakékoliv národnosti, rasy, státní příslušnosti a vyznání, která hodlá v rámci LKP působit a nebo působit v jeho prospěch a dodržovat stanovy.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením
b) vyškrtnutím pro neplnění základních členských povinností a nedodržování stanov LKP
c) úmrtím člena
d) zánikem LKP

IV. - Práva a povinnosti členů

1. Účastnit se činností organizovaných LKP.
2. Uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku. Vznášet dotazy a připomínky vůči členům voleného výboru a vyžadovat od nich vysvětlení a odpovědi k činnosti LKP.
3. Volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku.
4. Podílet se na hmotných výhodách plynoucích ze členství podle míry své účasti na činnosti LKP.
5. Dodržovat stanovy LKP, vnitřní směrnice, usnesení výboru LKP, pravidla sportovní činnosti a ostatní platné právní normy.
6. Řádně, svědomitě, nestranně a nezištně vykonávat svěřené funkce.
7. Chránit majetek LKP, dbát o jeho řádnou údržbu, zvelebení a rozšiřování.
8. Všemožně usilovat o dobré jméno LKP.
9. Platit členské přispěvky ve stanovené době a výši.

V. - Členské příspěvky

1. Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena k LKP. Představují nedílnou součást finančních příjmů.
2. Výši členských příspěvků stanový výbor LKP a jsou závazné pro všechny její členy. Při stanovení výše členských příspěvků se přihlíží k věku a sociálním podmínkám členů.

VI. - Disciplinární opatření

1. Za porušení stanov LKP a vnitřních směrnic, za hrubou nebo opakovanou nekázeň, za vážné nedostatky ve výkonu práv a povinností nebo ve výkonu funkce, mohou být členům, jako výchovný prostředek, ukládány disciplinární tresty.
2. V disciplinárním řízení lze ukládat tyto tresty:
a) napomenutí
b) důtka
c) peněžní pokuta
d) zákaz výkonu funkce
e) vyloučení z LKP
3. Každý člen má právo se zúčastnit jednání výboru LKP, který projednává jeho disciplinární provinění.

VII. - Struktura LKP

1. Členové LKP vytvářejí a volí:
a) valnou hromadu LKP
b) výbor LKP
2. Nejvyšším orgánem LKP je jeho valná hromada, kterou tvoří všichni členové LKP. Schází se nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá výbor LKP nebo více jak 1/4 všech členů LKP, musí být svolána do 30 dnů od takového podnětu.
3. Do výlučné pravomoci valné hromady LKP náleží všechna rozhodnutí o zájmech a potřebách LKP, zejména pak:
a) schvalovat, rušit nebo měnit stanovy LKP
b) volit a odvolávat výbor LKP nebo jeho jednotlivé členy
c) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření
d) rozhodovat o zrušení - zániku LKP, včetně stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku
4. Výbor LKP řídí, koordinuje a zajišťuje činnost mezi valnými hromadami. Při své práci se řídí stanovami a vnitřními směrnicemi LKP. Schází se zpravidla jednou za měsíc.
5. V čele výboru stojí předseda, který odpovídá za organizaci práce výboru.
6. Výbor LKP plní zejména tyto úkoly:
a) zajišťuje plnění schváleného plánu činnosti, rozpočtu a přijímá rozhodnutí ke splnění usnesení valné hromady LKP
b) vede členy k co nejúčelnějšímu využití svěřených finančních a materiálních prostředků
c) schvaluje a vydává vnitřní směrnice LKP v souladu se stanovami a platnými předpisy
d) zajišťuje vedení evidence členské základny
e) zajišťuje archivaci všech důležitých materiálů a dokumentů LKP

VIII. - Ustanovení o volbách a usnášení

1. Volba výboru a předsedy LKP se provádí tajným hlasováním, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
2. Volební období je dva kalendářní roky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
3. Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou ti členové výboru a předseda, kteří obdrželi nadpoloviční většinu přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.
4. Počet členů výboru LKP je 7, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
5. Výbor LKP se může doplnit kooptací až do výše 1/3 svých původních členů.
6. Členové výboru, kteří ztratili důvěru svých členů, nebo se dopustili činů, které jsou neslučitelné s jejich funkcí, a to zejména závažným porušením stanov, nedbalým výkonem svěřené funkce či jednáním proti zájmům LKP a sami neuznali za vhodné odstoupit ze své funkce, mohou být výborem LKP odvoláni. Právo odvolat člena výboru má vždy i valná hromada.
7. Všechna usnesení se přijímají nadpoloviční většinou z přítomné nadpoloviční většiny členů.
8. Ze zasedání výboru i valné hromady je povinen předsedající zajistit zápis s uvedením přítomných osob, programu jednání a jejich závěrů.

IX. - Právní postavení a majetek

1. LKP je samostatnou a nezávislou spolkovou organizací s právní subjektivitou. LKP může svým jménem nabývat práv, zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost.
2. Za LKP jedná jeho jménem výbor LKP a to zpravidla prostřednictvím předsedy, místopředsedy nebo hospodáře.
3. Je-li pro právní úkon českým právním řádem předepsána písemná forma (smlouvy všeho druhu a pod.), musí být dokument podepsán členem výboru LKP, který má pověření výboru LKP.
4. Majetek LKP je tvořen:
a) členskými příspěvky
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) výnosy ze sportovních , kulturních a společenských akcí
d) ostatními dotacemi a subvencemi jiných subjektů
e) dary
f) ostatním movitým i nemovitým majetkem

X. - Ustanovení přechodná a závěrečná

1. LKP se považuje za pokračovatele původního sdružení s názvem Lezecký kroužek Prachov, který vznikl v roce 1907 a horolezeckého oddílu TJ Jičín.
2. Tyto stanovy nabyly účinnosti dnem schválení na valné hromadě dne 4. dubna 1997.

Stanovy Lezeckého kroužku Prachov byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 10.6.1997 pod č.j. II/S-OVS/1-32993/97-R.

 Na začátek | Zpět