LKP menu
Aktuality
LKP-informace
LKP-historie
LKP-seznamy
Prachovské skály
Lezecká stěna
Chata Yetti
Provozní řád
Rezervace
Brigády
Brigády 2008
Brigády 09/10
Fotogalerie
Závady
Závody
Galerie lezců
Knihovna
Seriály
Reportáže
Ankety Anketa
Filmový festival Voln
O stránkách Pracuje se na tom...

Počet přístupů: 345041

Aktuální fotografie
Sv. Václav 2011

Sv. Václav 2011

Autor: Ještěr
Datum: září 2011
Vloženo: 2011-10-05
Provozní řád
 KRNAP   03.09.2003 12:10  Více
Upozorňujeme všechny návštěvníky chaty Yetty, že jsou povini dodržovat "Návštěvní řád KRNAPu", který naleznete na http://www.krnap.cz.

 Na začátek | Více

 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD CHATY   07.06.2002 17:14  Více
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD CHATY

1. Chata Yetti je zapsána do seznamu národních kulturních památek a její poškozování je trestné.
2. Ubytovaní jsou povinni dodržovat "Návštěvní řád KRNAPu".
3. Ubytovaní jsou povinni dodržovat "Požární řád chaty Yetti".
4. Po příjezdu vedoucí skupiny zkontroluje stav chaty a veškeré nedostatky nahlásí písemně při vracení klíčů osobě pověřené klíče vydávat. Jestliže tak neučiní, nese následky sám.
5. LKP není zodpovědný za chování návštěvníků mimo objekt a přístupovou cestu.
6. Ubytovaná skupina může obývat jen ty prostory, které ji byly přiděleny.
7. Provozní opatření, která jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci chaty :
Použitá svítidla a kamna musí být vždy pod kontrolou (viz. "Požární řád chaty"). Nezavírat kohouty s vodou v umývárně, zavírat dveře a poklopy na toaletách. Spalitelné odpadky zlikvidovat v kamnech. Veškerý nespalitelný odpad odnést z chaty na určená místa v Peci pod Sněžkou. Popel z topenišť vynášet vychladlý na louku pod chalupou.
8. Před odchodem z chalupy ubytovaná skupina zajistí topivo včetně třísek ke všem kamnům v prostorách, které obývala, vynese popel, umyje nádobí a uloží ho, zamete, vyklepe a srovná deky, uklidí v bezprostřední blízkosti chaty a nasadí okenice.
9. Veškeré závady vzniklé během pobytu nahlásí vedoucí skupiny písemně při vracení klíčů.
10. Vedoucí skupiny zajistí, že škody na nemovitém i movitém majetku budou odstraněny nejpozději do 14ti dnů od data jejich způsobení. Nebudou-li škody v tomto termínu odstraněny, vedoucí skupiny se zavazuje jejich opravy uhradit v plné výši, jak je zabezpečí LKP.
11. Porušení tohoto návštěvního řádu může vést k odmítnutí ubytování v budoucnosti, peněžním sankcím, případně vyloučení z LKP, podle závažnosti provinění.
12. Každý člen LKP je oprávněn provádět kontrolu dodržování "Návštěvního řádu chaty Yetti".
13. Nedílnou součástí "Návštěvního řádu chaty Yetti" je "Požární řád chaty Yetti a poplachové směrnice", jenž je povinnen každý návštěvník chaty dodržovat.

 Na začátek | Více

 POŽÁRNÍ ŘÁD CHATY   07.06.2002 17:14  Více
POŽÁRNÍ ŘÁD CHATY YETTI A POPLACHOVÉ SMĚRNICE

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil vznik požáru a přispíval podle svých sil k řádnému plnění úkolů v požární ochraně. Zejména poskytovat potřebnou osobní pomoc při zamezování a zdolávání požáru a jiných živelných pohrom.

ÚČELEM POŽÁRNÍHO ŘÁDU JE PŘEDEVŠÍM

1. Stanovit základní povinnosti z hlediska požární ochrany
2. Zajistit rychlý a organizovaný požární poplach.
3. Vymezit úkoly pro případ vzniku požáru.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍkU PŘI POŽÁRNÍ OCHRANĚ

1. Dbát "Návštěvního řádu chaty Yetti".
2. Neodhazovat nedopalky cigaret a použité zápalky.
3. Popel z topenišť vynášet vychladlý na louku pod chalupou.
4. Pečovat o dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám a topeništím.
5. Neskladovat na pokojích a v ostatních obytných prostorách hořlavé kapaliny.
6. Dbát zvýšené opatrnosti v topném období.
7. Topidla, svítidla a spotřebiče v provozu nesmí být ponechány bez dozoru.
8. Veškeré komunikace v objektu musí být ponechány volně průchodné a nesmí být zatarasovány.
9. Není povoleno přemisťovat a upravovat topná zařízení.
10. V případě požáru jsou osoby nacházející se v prostorách objektu povinny podrobit se pokynům orgánů požární ochrany.

POVINNOSTI HLÁSIT POŽÁR

1. Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna ihned požár uhasit. Nestačí-li sama oheň uhasit, je povinna bezodkladně učinit poplach a zavolat jednotku požární ochrany.
2. Poplach se vyhlašuje voláním "HOŘÍ".

PŘI VZNIKU POŽÁRU JE NUTNO VOLAT
(nejbližší telefon v "Chatě pod Sněžkou")

Místní hasičský sbor v Peci pod Sněžkou 499 896 222, v Trutnově 499 848 411
Obvodní oddělení Policie ČR v Peci pod Sněžkou 499 736 233
Sídlo Lezeckého kroužku Prachov 493 535 985

Tísňová volání:

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

 Na začátek | Více

NÁSTĚNKA

Koupím dětské lezačky vel. 30. Nabídku pošlete na martinakol@volny.cz


Nové stránky

LKP new


Rozhodnutí CHKO Český ráj - souhlasu s provozováním horolezecké činnosti

Stránky ČHS

   ČHS

Klikni na logo pro přístup na www.horosvaz.cz