NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD CHATY  07.06.2002 17:14  Zpět
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD CHATY

1. Chata Yetti je zapsána do seznamu národních kulturních památek a její poškozování je trestné.
2. Ubytovaní jsou povinni dodržovat "Návštěvní řád KRNAPu".
3. Ubytovaní jsou povinni dodržovat "Požární řád chaty Yetti".
4. Po příjezdu vedoucí skupiny zkontroluje stav chaty a veškeré nedostatky nahlásí písemně při vracení klíčů osobě pověřené klíče vydávat. Jestliže tak neučiní, nese následky sám.
5. LKP není zodpovědný za chování návštěvníků mimo objekt a přístupovou cestu.
6. Ubytovaná skupina může obývat jen ty prostory, které ji byly přiděleny.
7. Provozní opatření, která jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci chaty :
Použitá svítidla a kamna musí být vždy pod kontrolou (viz. "Požární řád chaty"). Nezavírat kohouty s vodou v umývárně, zavírat dveře a poklopy na toaletách. Spalitelné odpadky zlikvidovat v kamnech. Veškerý nespalitelný odpad odnést z chaty na určená místa v Peci pod Sněžkou. Popel z topenišť vynášet vychladlý na louku pod chalupou.
8. Před odchodem z chalupy ubytovaná skupina zajistí topivo včetně třísek ke všem kamnům v prostorách, které obývala, vynese popel, umyje nádobí a uloží ho, zamete, vyklepe a srovná deky, uklidí v bezprostřední blízkosti chaty a nasadí okenice.
9. Veškeré závady vzniklé během pobytu nahlásí vedoucí skupiny písemně při vracení klíčů.
10. Vedoucí skupiny zajistí, že škody na nemovitém i movitém majetku budou odstraněny nejpozději do 14ti dnů od data jejich způsobení. Nebudou-li škody v tomto termínu odstraněny, vedoucí skupiny se zavazuje jejich opravy uhradit v plné výši, jak je zabezpečí LKP.
11. Porušení tohoto návštěvního řádu může vést k odmítnutí ubytování v budoucnosti, peněžním sankcím, případně vyloučení z LKP, podle závažnosti provinění.
12. Každý člen LKP je oprávněn provádět kontrolu dodržování "Návštěvního řádu chaty Yetti".
13. Nedílnou součástí "Návštěvního řádu chaty Yetti" je "Požární řád chaty Yetti a poplachové směrnice", jenž je povinnen každý návštěvník chaty dodržovat.

 Na začátek | Zpět