POŽÁRNÍ ŘÁD CHATY  07.06.2002 17:14  Zpět
POŽÁRNÍ ŘÁD CHATY YETTI A POPLACHOVÉ SMĚRNICE

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil vznik požáru a přispíval podle svých sil k řádnému plnění úkolů v požární ochraně. Zejména poskytovat potřebnou osobní pomoc při zamezování a zdolávání požáru a jiných živelných pohrom.

ÚČELEM POŽÁRNÍHO ŘÁDU JE PŘEDEVŠÍM

1. Stanovit základní povinnosti z hlediska požární ochrany
2. Zajistit rychlý a organizovaný požární poplach.
3. Vymezit úkoly pro případ vzniku požáru.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍkU PŘI POŽÁRNÍ OCHRANĚ

1. Dbát "Návštěvního řádu chaty Yetti".
2. Neodhazovat nedopalky cigaret a použité zápalky.
3. Popel z topenišť vynášet vychladlý na louku pod chalupou.
4. Pečovat o dozor nad dětmi, aby neměly přístup k zápalkám a topeništím.
5. Neskladovat na pokojích a v ostatních obytných prostorách hořlavé kapaliny.
6. Dbát zvýšené opatrnosti v topném období.
7. Topidla, svítidla a spotřebiče v provozu nesmí být ponechány bez dozoru.
8. Veškeré komunikace v objektu musí být ponechány volně průchodné a nesmí být zatarasovány.
9. Není povoleno přemisťovat a upravovat topná zařízení.
10. V případě požáru jsou osoby nacházející se v prostorách objektu povinny podrobit se pokynům orgánů požární ochrany.

POVINNOSTI HLÁSIT POŽÁR

1. Každá osoba, která zpozoruje požár je povinna ihned požár uhasit. Nestačí-li sama oheň uhasit, je povinna bezodkladně učinit poplach a zavolat jednotku požární ochrany.
2. Poplach se vyhlašuje voláním "HOŘÍ".

PŘI VZNIKU POŽÁRU JE NUTNO VOLAT
(nejbližší telefon v "Chatě pod Sněžkou")

Místní hasičský sbor v Peci pod Sněžkou 499 896 222, v Trutnově 499 848 411
Obvodní oddělení Policie ČR v Peci pod Sněžkou 499 736 233
Sídlo Lezeckého kroužku Prachov 493 535 985

Tísňová volání:

Požární ochrana 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

 Na začátek | Zpět